LL.M. – Alternativní řešení sporů


(Mimosoudní řešení sporů, mediace, arbitráž)

Představujeme Vám nový postgraduální vzdělávací program, v němž jako lektoři působí uznávaní akademici i praktici (právníci i psychologové). Úspěšným absolutoriem získáte znalosti práva v rozsahu potřebném pro další uplatnění v oblasti alternativních řešení sporů (např. jako mediátor nebo firemní ombudsman). Partnerem programu je Svaz průmyslu a dopravy ČR.


 • určeno pro Vás, kteří se ve své profesní praxi setkáváte s problematikou řešení sporů (spotřebitelských i jiných)
 • máte ambici uplatnit se v profesi mediátora, firemního ombudsmana, rozhodce,
 • jste absolventem navazujícího magisterského studia právního zaměření,
 • nebo absolventem magisterského studia souvisejících oborů,
 • případně jste absolventem jiného vysokoškolského studia a máte dlouhodobou praxi právního zaměření

 • Zahájení další studijní skupiny: 20. května 2022
 • Přihlášky můžete podávat do: 10. května 2022

Úspěšní absolventi

Mgr. Ing. Vanda Gospodinová, LL.M.

koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Ivany Šlehoferové a absolventka LL.M. na CEVRO Institutu

"CEVRO Institut vyniká svým přátelským přístupem vůči studentům při zachování vysoké míry kvality vzdělávání."

Odbornými garanty programu jsou:

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (hlavní garant), specialistka na občanské právo procesní,  soudní ochranu práv,  justiční systém, působí na Právnické fakultě UK v Praze a CEVRO Institutu, členka Mezinárodní asociace procesního práva, autorka a spoluautorka řady publikací (komentářů k zákonům, vysokoškolských učebnic ad.), rozhodce Rozhodčího soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

doc. JUDr. Ivana Štenglová, dlouholetá soudkyně Nejvyššího soudu, specialistka na obchodní a závazkové právo, vedle CEVRO Institutu působí na Právnické fakultě UK v Praze, členka Legislativní rady vlády ČR, autorka a spoluautorka řady monografií, komentářů a učebnic.

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka a zapsaná mediátorka, vedoucí sekce ADR (alternativního řešení sporů) České advokátní komory, lektorka mediace na České advokátní komoře, vedoucí zkušební komise u státních zkoušek z mediace na Ministerstvu spravedlnosti a ČAK.

PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby ČR; členka několika expertních týmů působících v rámci ČR (mediace, kriminalita mládeže, prevence kriminality) a zahraničí (radikalismus, mládež, oběti trestných činů); přednáší externě na Univerzitě Karlově, autorka a spoluautorka publikací a odborných článků.

JUDr. Tomáš Horáček, PhD., advokát, odborný asistent na Právnické fakultě UK v Praze, specializuje se zejména na problematiku jednání podnikatelů, obchodně závazkové vztahy a řešení obchodních sporů. Je rozhodcem u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dále působí jako mediátor a je členem Asociace mediátorů Slovenské republiky.

PhDr. Jiří Frgal, psycholog, konzultant a kouč, působí v Agentuře SPEKTRUM a na CEVRO Institutu, specialista na oblasti komunikace, negociace, manažerské poradenství, vedení lidí a týmová práce, dlouhodobě odborně působí v komerční sféře i ve veřejné správě.


Obsahová struktura vzdělávacího programu LL.M.

1. semestr
(celkem 60 hodin)

Soukromé právo a mimosoudní řešení sporů – obecně

 1. Základy soukromého práva s důrazem na uplatnění alternativního řešení sporů
 2. Vztah ADR a soudní ochrany práv
 3. Psycho-sociální dovednosti v komunikaci
 4. Mediace – podstata, druhy
 5. Mediační styly a školy: facilitativní, evaluativní, transformativní mediace
 6. Mediace rodinná
 7. Mediace obchodní
 8. Mediace ve věcech spotřebitelských
 9. Mediace – případové studie

2. semestr
(celkem 60 hodin)

Mimosoudní řešení sporů ve spotřebitelských sporech, Arbitráž

A) Mimosoudní řešení sporů – spotřebitelské spory 

 1. Mimosoudní řešení sporů se zaměřením na spotřebitelské spory
 2. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů),
 3. Mimosoudní řešení sporů v rámci ERÚ (případové studie)

B) Arbitráž

 1. Psycho-sociální dovednosti arbitra
 2. Národní rozhodčí řízení se zaměřením na Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (RS) – rozbor řádu RS
 3. Mezinárodní rozhodčí řízení - informace, rozbor řádů a praktické zkušenosti s Rozhodčím soudem mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Rozhodčím soudem obchodní komory ve Vídni (VIAC), a řízení dle pravidel Uncitral (ad hoc řízení)
 4. Řízení u sportovního rozhodčího soudu v Lausanne (TAS/CAS)
 5. Zvláštní řízení v České republice i zahraničí se zaměřením na doménové spory
 6. Psychosociální dovednosti v praxi – případové studie

3. semestr
(celkem 30 hodin)

Individuální konzultace a zpracování závěrečné práce. Metodologický seminář. Obhajoba závěrečné práce.

Výuka bude navíc doplněna o tematické konference, seminářea přednášky domácích i zahraničních hostů na aktuální témata. Součástí budou i praktická cvičení psychosociálních a stylistických dovedností arbitra a mediátora.


Časový rozsah studia:

 • Studium o délce tří semestrů
 • Ukončení obhajobou závěrečné práce
 • Každý semestr obsahuje 5 bloků po dvou dnech – 12 hodin/blok, celkově 60 hodin/semestr.
 • Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, jedna výuková hodina má 40 min.
 • Do každého semestru jsou dle doporučení vyučujících a na základě aktuálního stavu a perspektiv právní úpravy a právní praxe vloženy přednášky/diskuse zaměřené na aktuální problémy.

Semestrální práce předkládané na konci prvních dvou semestrů:

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu min. 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splněno/nesplněno a hodnotícím komentářem přednášejícího.
 • Témata jsou schvalována ve lhůtě 1 měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

Závěrečná práce:

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 - 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučujeme) audio vizuálními záznamy.

Cena postgraduálního vzdělávacího programu LL.M.

 • Cena studia je 99.000 Kč  (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, je možné dojednat množstevní slevu.
 • Členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 85.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem LL.M.

 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má postgraduální právnické vzdělání LL.M. tradici.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.

Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:
Kontakt postgraduální studium LL.M.

Partnerem programu je Svaz průmyslu a dopravy České republiky.