MPA – Veřejná správa a lidské zdroje


Studijní program Master of Public Administration „Veřejná správa a lidské zdroje“ je třísemestrální manažerské postgraduální vzdělání, které je určeno vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají, nebo aspirují na pozice ve vedoucích funkcích institucí veřejné správy a NGOs.

 • Otevření další studijní skupiny: podzim 2022
 • Přihlášky přijímáme do: 31. května 2022

 

Úspěšní absolventi

Bc. Monika Němcová, MBA

managing partner ve společnosti Atkinson & Partners, zabývá se developerskými a realitními projekty na území ČR i v zahraničí, absolventka studijního oboru Právo v obchodních vztazích a studentka magisterského navazujícího studia

CEVRO Institut je jiný level vysokoškolského vzdělávání. To myslím, říká vše.

Hlavní odborní garanti:

JUDr. Cyril Svobodačeský politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL, byl také poslancem Parlamentu ČR. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo, ústavní principy ČR, základní práva a svobody a na diplomacii v praxi.

MOTTO: „Studium je určeno všem těm, kteří chtějí být hrdí na svou profesi.“

PhDr. Jiří Frgal, vystudoval obor Psychologie na FF Masarykovy univerzity v Brně a absolvoval řadu specializačních kurzů a výcviků v oblasti psychologie práce, koučování, negociace, mediální komunikace nebo psychologie sportu, má desítky let zkušeností s manažerskou praxí, s psychologií sportovních reprezentačních družstev, zejména pak s koučinkem manažerů všech úrovní, veřejných činitelů a zaměstnanců ve státní správě – tyto zkušenosti využívá i ve své pedagogické praxi, je ředitelem Agentury SPEKTRUM, která se zabývá vzděláváním a poradenstvím.

MOTTO: „Pomáhám lidem odkrývat a rozvíjet jejich potenciál…“


Přednášející v programu:

Správní a pracovní právo: JUDr. Cyril Svoboda, JUDr. Věra Hrouzková

Softskills, manažerské dovednosti, moderní metody řízení a personální práce: PhDr. Jiří Frgal, Ing. Hana Svobodová, PhDr. Milena Blaháková, PhDr. Eva Ferrarová, PhD., Ing. Ivan Feninec, Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

Ekonomické a daňové aspekty personální práce: Ing. Ivana Hamplová

Úspěšní absolventi

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

bývalý místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, poslanec Parlamentu ČR, předseda KDU-ČSL a absolvent programu Master of Public Administration

Potřeba nezakrnět a neustále se rozvíjet – mé důvody pro studium CEVRO Institutu

Obsahová struktura vzdělávacího programu

Obsah vzdělávacího programu je složen ze tří částí. Celkem jde o 18 soustředění a 204 hodin výuky. Na posledním soustředění probíhá obhajoba závěrečné práce.

 1. Správní a pracovní právo
 2. Softskills, manažerské dovednosti, moderní metody řízení a personální práce
 3. Ekonomické a daňové aspekty personální práce

STRUČNÝ OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ:

1. SPRÁVNÍ A PRACOVNÍ PRÁVO

 • Veřejná správa – státní správa, samospráva, pojmové vymezení
 • Působnost, pravomoc, vykonavatelé a subjekty veřejné správy.
 • Státní služba její podstata a smysl pro moderní státní a veřejnou správu
 • Služební zákon a dopady jeho účinnosti.
 • Služební orgán, systemizace a organizační struktura služebního úřadu
 • Služební poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou
 • Předpoklady a odborné požadavky pro přijetí do služebního poměru, vzniky služebního poměru, zařazení na služební místo,
 • Úřednická zkouška, služební slib
 • Výběrové řízení na obsazení služebního místa
 • Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo,
 • Skončení služebního poměr
 • Práva a povinnosti státních zaměstnanců
 • Kárná odpovědnost
 • Skončení služebního poměru
 • Pojem a předmět pracovního práva, prameny. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku
 • Individuální a kolektivní pracovněprávní vztahy,
 • Druhy individuálních pracovněprávních vztahů, pracovní poměr, dohody konané mimo pracovní poměr
 • Pracovní poměr, povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru.  Založení pracovního poměru.
 • Pracovní smlouva a jmenování, obsah a forma pracovní smlouvy. Podstatné a další obsahové náležitosti pracovní smlouvy.
 • Rozvázání pracovního poměru
 • Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru.
 • Neplatné rozvázání pracovního poměru.
 • Základní pojmy vztahující se k pracovní době a době odpočinku, pracovní doba, přestávky v práci
 • Dovolená, druhy dovolené (dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část, dovolená za odpracované dny, dodatková dovolená), posuzování práva na dovolenou,
 • Bezpečnost a ochrana zdraví práci
 • Odměňování za práci, mzda a plat
 • Překážky v práci.
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy.
 • Zástupci zaměstnanců, odborová organizace, rada zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele.
 • Přestupky a správní delikty při zaměstnávání fyzických osob.

Časová dotace: 6 soustředění, celkem 72 hodin

2. SOFTSKILLS, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI, MODERNÍ METODY ŘÍZENÍ A PERSONÁLNÍ PRÁCE

 • Současné pojetí manažerské práce. Úkoly vedoucích, manažerů a personalistů při zajišťování výkonových cílů organizace.
 • Komunikační a sociální dovednosti v praxi vedoucího úředníka a manažera.
 • Veřejná prezentace a rétorika, struktura a účinnost sdělování, přesvědčování.
 • Motivace a výkon, stanovení cílů. Motivace týmů, motivační rozhovor, hodnotící rozhovor, zpětná vazba.
 • Vztahy na pracovišti, konflikty a řešení vypjatých situací – pracovní zátěž, stres, šikana, lobbing, relaxace.
 • Nábor – specifické moderní metody náboru a výběru zaměstnanců – sociální sítě, assessment centrum, development centrum, psychologická diagnostika, agenturní zaměstnávání. Výběrové řízení, přijímací rozhovor. Adaptační proces, adaptační rozhovor, základy mentorských dovedností.
 • Mediace, facilitace, vyjednávání. Uvolňování pracovníků z organizace, uvolňovací rozhovor. Outplacement.
 • Řízení změn – proces změny, jednotlivé kroky změny, komunikace ve změně, chování lidí, získávání podpory pro uskutečnění změny.
 • Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, plánování osobního rozvoje a řízení kariéry. Typy rozvojových aktivit – trénink, konzultace, koučink, individuální rozvojové plány, teambuilding, teamspirit, apod.
 • Manažerský rozvoj.
 • Pozornost vůči ohroženým či znevýhodněným skupinám (mladí zaměstnanci, 50+ a důchodci, zaměstnanci po mateřské či rodičovské dovolené, zaměstnanci se zdravotním omezením, cizinci.)
 • Projektové řízení (příklady velkých projektů v praxi).
 • Procesní řízení.
 • Strategické řízení.
 • Krizové řízení.
 • Tvorba a implementace strategie veřejné instituce.
 • Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika státu.
 • Firemní kultura – hodnoty a struktura organizace, formování firemní kultury.
 • Pojem personalistika a řízení lidských zdrojů (personální management).
 • Personální procesy a činnosti. Trendy v personální práci.
 • Sociálně-psychologické podmínky práce.
 • Systemizace a popis pracovních pozic v návaznosti na organizační struktury, stupně řízení a organizační řády.
 • Personální plánování, analýza pracovních míst, stabilizace pracovníků, péče o pracovníky.
 • Personální audit, Due Dilligence – cíle a výstupy.
 • Získávání pracovníků – vnitřní a vnější zdroje získávání pracovníků. Personální marketing.
 • Personální dokumentace a administrativa. Ochrana osobních dat.
 • Odměňování ve státní správě – struktura platu + systém benefitů.

Časová dotace: 9 soustředění, celkem 108 hodin

3. EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ ASPEKTY PERSONÁLNÍ PRÁCE

 • Makroekonomie.
 • Veřejné finance.
 • Systém sociálního a zdravotního pojištění, nemocenské pojištění.
 • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, příjmy z pracovního poměru, výpočet záloh na daň, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění.
 • Průměrný výdělek, srážky ze mzdy.
 • Exekuce – povinnosti zaměstnavatele, insolvenční řízení.
 • Cestovní náhrady – tuzemské a zahraniční, směrnice k uplatnění cestovních náhrad.
 • Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu úřadu práce.
 • Odškodňování pracovních úrazů.
 • Postavení zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné.

Časová dotace: 2 soustředění, celkem 24 hodin


U zrodu tohoto postgraduálního studijního programu stál profesor Univerzity Karlovy a nestor českého správního práva prof. Dušan Hendrych. Rozhovor s ním si můžete přečíst v tomto článku: O programu MPA – rozhovor s prof. Hendrychem v HN Kariéra speciál

Cena studijního programů MPA – Veřejná správa a lidské zdroje  na vysoké škole CEVRO Institut činí 99.000 Kč  (+ 21 % DPH – jedná se o ceny za celé studium). Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 85.000 Kč (+ 21 % DPH) . Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:
Kontakt postgraduální studium MPA

Galerie