Obchodněprávní vztahy

Pro rok 2022/23!

 • Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
 • Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

Proč je magisterské studium práva na CEVRO Institutu dobrou investicí?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlení, praktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Obchodněprávní vztahy prohlubuje znalosti soukromého práva v jeho klíčových a v praxi žádaných oblastech. Tým pod vedením docentky Ivany Štenglové jej sestavil tak, aby připravil absolventy na řešení široké škály právních otázek v oblasti podnikání. Absolventi budou vybaveni znalostí právní úpravy českého soukromého práva na úrovni zcela srovnatelné s absolventy právnických fakult veřejných vysokých škol. Nadto získají schopnost pracovat v týmu, manažerské dovednosti nutné pro řízení podniku a další poznatky klíčové pro řízení korporaci, vlastní podnikání či působení ve statutárních orgánech obchodních společností i na jiných pozicích.

Forma studia Prezenční i kombinované studium
Profil Akademický
Délka studia 2 roky
Místo studia PrahaČeský Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium)  
Školné za semestr Praha 34 900 Kč, Český Krumlov 30 900 Kč
Termíny přijímacího řízení Průběžné
Začátek studia Přelom září a října

Co se naučím?

 • Výborně se orientovat v českém soukromém právu s významným prohloubením znalostí v klíčových (a v praxi žádaných) oblastech, zejména v korporátním právu, insolvenčním právu a závazkovém právu; k tomu se velmi dobře orientovat v právu duševního vlastnictví, v právu cenných papírů, v řešení soukromoprávních sporů a v daňovém právu;
 • formulovat právní listiny a hodnotit je jak po stránce právní, tak po stránce ekonomických dopadů, činit podání k soudům a jiným orgánům veřejné moci,  vystupovat v řízeních před nimi, připravovat i hodnotit podklady pro tato řízení;
 • zorientovat se i ve složitých problémech úpravy soukromého práva;
 • pokročilým způsobem vyhledávat a analyzovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních problémů a identifikovat a analyzovat právní problémy v oblasti obchodního práva;
 • jak strategicky řídit podnik.

K čemu se mi bude získané vzdělání hodit?

 • Pro vlastní podnikání;
 • pro činnost manažera v obchodních společnostech i veřejné správě;
 • pro činnost insolvenčního správce;
 • pro profesi podnikového právníka;
 • pro činnosti v oblasti veřejných zakázek (na straně zadavatele i dodavatele);
 • pro působení ve statutárních orgánech obchodních společností;
 • pro činnost mediátora;
 • v dalších oblastech života, včetně obstarávání soukromých záležitostí.

Kdo mě bude učit?

doc. JUDr. Ivana Štenglová

právnička, specialistka na obchodní právo a garant oborů Právo v obchodních vztazích (Bc.) a Obchodněprávní vztahy (Mgr.), působila jako předsedkyně senátu Nejvyššího soudu a jako členka komisí pro rekodifikaci občanského a obchodního práva, je také členkou Legislativní rady vlády ČR

 

 

 

JUDr. Tomáš Sokol

jeden z nejznámějších českých právníků, vykonává advokacii nejen v oblasti práva trestního, ale také občanského, obchodního a v dalších odvětvích a specializacích, je několikanásobným vítězem soutěže Právník roku

 

Popis programu

Studijní program Obchodněprávní vztahy vybaví studenty odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi v rozsahu a úrovni, které jsou nezbytné pro výkon řídících funkcí a pro jiné kvalifikované působení v podnikatelské sféře či pro vlastní podnikatelskou činnost, se zvláštním zaměřením na právní a ekonomické znalosti z oblastí souvisejících s podnikáním a s řízením obchodních společnosti. Program zejména prohloubí znalosti studentů v oblasti korporátního práva, insolvenčního práva a relativních majetkových práv. Poskytne jim též důkladnou znalost práva cenných papírů, práva duševního vlastnictví, daňového práva a souvisejících oborů. Program je koncipován tak, aby poskytl absolventům znalost českého i mezinárodního právního prostředí jako rámce podnikatelské činnosti, schopnost prakticky se orientovat v právních oborech a dalších oblastech potřebných pro podnikání a v oblastech souvisejících, a schopnost samostatně posuzovat podnikatelské záměry, včetně významných smluv ve vztahu k podnikání, a to jak po stránce právní, tak po stránce ekonomických dopadů pro podnikatelskou činnost. Absolventi budou rovněž schopni se orientovat v jednotlivých způsobech řešení sporů při podnikatelské činnosti, a to jak v soudním řešení sporů, tak v jejich řešení mimosoudními způsoby (rozhodní řízení, mediace aj.).

Studium se zaměří rovněž na prohlubování znalostí v oblasti ekonomie a strategického řízení, výcvik praktických podnikatelsko-manažerských dovedností a pochopení významu etického a společenského rozměru podnikání.

Struktura programu

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem "Spisová služba v kontextu eGovernmentu". Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

Co o studiu práva na CEVRO Institutu říkají studenti a absolventi?

Úspěšní absolventi

Ing. Mgr. Eliška Fučíková

vedoucí právního úseku v českobudějovickém Biologickém centru AV ČR a absolventka CEVRO Institutu oboru Obchodně-právní vztahy

V Měšťanské besedě najdete pod jednou střechou kvalitní vzdělání a sociální kapitál.