Právo v obchodních vztazích

Pro rok 2022/23!

 • Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
 • Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

Proč je bakalářské studium práva na CEVRO Institutu dobrou investicí?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlení, praktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Právo v obchodních vztazích je zaměřen na platné právo a praktické právní dovednosti. Tým pod vedením docentky Ivany Štenglové jej sestavil tak, aby připravil absolventy na řešení široké škály právních otázek v oblasti podnikání. Solidní znalost právní úpravy českého soukromého práva spolu se schopností pracovat v týmu doplněná o základy manažerského a ekonomického vzdělání činí z programu Právo v obchodních vztazích ideální průpravu pro vlastní podnikání, řízení korporaci, práci v podnikové sféře, ale i každodenní život.

Forma studia Prezenční i kombinované studium
Profil Akademický
Délka studia 3 roky
Místo studia PrahaČeský Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium) 
Školné za semestr Praha 31 900 Kč, Český Krumlov 27 500 Kč
Termíny přijímacího řízení Průběžné
Začátek studia Přelom září a října

Co se naučím?

 • Velmi dobře se orientovat v českém soukromém právu, prakticky mu porozumět a znát jeho úskalí;
 • bez potíží porozumět právnímu jazyku a používat ho;
 • řešit obvyklé právní i manažersko-ekonomické problémy v oblasti podnikatelských vztahů;
 • vnímat právní problémy v širších souvislostech, zejména ekonomických;
 • pracovat samostatně i týmově.

K čemu se mi bude získané vzdělání hodit?

 • Pro vlastní podnikání;
 • pro činnost manažera v obchodních společnostech i veřejné správě;
 • pro profesi podnikového právníka;
 • pro činnosti v oblasti veřejných zakázek (na straně zadavatele i dodavatele);
 • pro činnost rozhodce;
 • v dalších oblastech života, včetně obstarávání soukromých záležitostí.

Kdo mě bude učit?

doc. JUDr. Ivana Štenglová

právnička, specialistka na obchodní právo a garant oborů Právo v obchodních vztazích (Bc.) a Obchodněprávní vztahy (Mgr.), působila jako předsedkyně senátu Nejvyššího soudu a jako členka komisí pro rekodifikaci občanského a obchodního práva, je také členkou Legislativní rady vlády ČR

 

 

 

JUDr. Václav Pilík, Ph.D

právník, vysokoškolský pedagog, vedoucí katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut, zaměřuje se na občanské právo s akcentem na jeho obecné otázky a závazky ze smluv i mimosmluvních právních důvodů

Popis programu

Studijní program Právo v obchodních vztazích je koncipován tak, aby jeho studenti získali systematické znalosti relevantních právních principů a pravidel českého a částečně též evropského, resp. mezinárodního práva, a jejich vzájemných vazeb. V průběhu studia si studenti osvojí teoretické základy práva a systém práva, včetně základních postupů tvorby, interpretace a realizace práva, a seznámí se s rozdíly mezi právem soukromým a veřejným. Porozumí také etickým aspektům právní praxe. Především ale získají schopnosti identifikovat právní problém a přiřadit k němu relevantní právní úpravu. Budou schopni rozlišit mezi právně relevantním a právně irelevantním, získají schopnost přinášet právní argumenty a vypořádat se s protiargumenty. Budou připraveni pracovat s právními předpisy, judikaturou a dalšími prameny, a to včetně jejich analýzy a kritického hodnocení.

Obor poskytne studentům vzdělání zahrnující nejen základy vybraných právních odvětví (tj. dobrou znalost vybraných oblastí českého práva v rozsahu potřebném pro podnikatelskou činnost a základní znalost souvislostí v právu Evropské unie a právu mezinárodním), ale i základy ekonomie (tj. základy podnikové ekonomiky a financí) a umožní jim získat praktické dovednosti využitelné především v podnikání. Vybaví studenty odbornými, zejména právními a ekonomickými znalostmi a praktickými dovednostmi v rozsahu a úrovni, které jsou nezbytné pro výkon odborných funkcí v podnikatelské, případně komunální sféře či pro vlastní podnikatelskou činnost, se zaměřením na právní a ekonomické znalosti potřebné pro výkon těchto činností.

Znalosti a dovednosti budou studentům předány v podobě funkčního, to znamená především prakticky použitelného celku.  Absolvent tak bude mimo jiné schopen zpracovávat běžné návrhy smluv či jiných právních jednání, posuzovat předložené návrhy a činit běžná právní podání v situacích typických pro výkon podnikatelské činnosti. Studenti získají také schopnost týmové práce a efektivního ústního vyjadřování v mateřském jazyku.

Struktura programu

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem "Spisová služba v kontextu eGovernmentu". Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

Co o studiu práva na CEVRO Institutu říkají absolventi?

Úspěšní absolventi

Bc. Monika Němcová, MBA

managing partner ve společnosti Atkinson & Partners, zabývá se developerskými a realitními projekty na území ČR i v zahraničí, absolventka studijního oboru Právo v obchodních vztazích a studentka magisterského navazujícího studia

CEVRO Institut je jiný level vysokoškolského vzdělávání. To myslím, říká vše.