Veřejná správa

Pro rok 2022/23!

 • Nově: možnost rozložení školného na měsíční platby bez navýšení!
 • Přihlášení ke studiu je ZDARMA. Pro přihlášení klikněte zde.

Proč je magisterské studium veřejné správy na CEVRO Institutu dobrou investicí?

Posláním CEVRO Institutu jako soukromé neziskové vysoké školy je nabízet kvalitní dostupné vzdělání v oborech práva, politiky, bezpečnosti a ekonomiky. Díky systematické práci celého týmu CEVRO Institutu a také jeho absolventům mají naše diplomy velmi dobrou reputaci.

Vyučují u nás nejen akademici, ale také špičkoví experti z praxe. Akcentujeme kritické myšlení, praktickou upotřebitelnost poznatků a férový a otevřený přístup. Každý student je pro nás jedinečný, známe jeho jméno a respektujeme jeho zájmy i specifické vzdělávací potřeby. Studentům pomáháme rozvinout jejich potenciál, získat znalosti, které jsou podstatné, a kariérně uspět.

Program Veřejná správa prohlubuje znalosti fungování veřejné správy a představuje moderní trend eGovernmentu. Tým pod vedením docentky Evy Horzinkové jej sestavil tak, aby naučil absolventy zobecňovat právní poznatky a nalézat řešení komplexních problémů v oblasti veřejného sektoru. Znalost právní úpravy českého veřejného práva a nejnovějších trendů doplněná o základy správní vědy činí z programu Veřejná správa ideální průpravu pro působení ve vysokých funkcích státní správy i samosprávy.

Forma studia Prezenční i kombinované studium
Profil Akademický
Délka studia 2 roky
Místo studia PrahaČeský Krumlov (v Českém Krumlově pouze kombinované studium) 
Školné za semestr Praha 34 900 Kč, Český Krumlov 30 900 Kč
Termíny přijímacího řízení Průběžné
Začátek studia Přelom září a října

Co se naučím?

 • Porozumět fungování veřejné správy v evropském kontextu;
 • orientovat se v principech a zásadách mezinárodního práva veřejného;
 • vyznat se ve fungování jednotlivých kontrol veřejné správy a ústavního a správního soudnictví, vést samostatně správní řízení;
 • porozumět trendům moderní veřejné správy a aplikovat v praxi e-Government a právo informačních technologií;
 • aplikovat poslední teoretické poznatky a navrhovat konkrétní opatření při řešení problémů v řízení samosprávy i státní správy na národní i evropské úrovni;
 • zobecňovat právní poznatky, pracovat s judikaturou i odbornou literaturou a vytvářet legislativu v oblasti veřejné správy.

K čemu se mi bude získané vzdělání hodit?

 • Pro činnost ve státní správě nebo samosprávě na úrovni obce, kraje či celého státu;
 • pro konzultační a poradenskou činnost v oblastech spolupráce soukromého a veřejného sektoru;
 • pro práci v evropských, mezinárodních či nadnárodních institucích;
 • pro práci v nadnárodních firmách;
 • pro pedagogickou činnost na úrovni středních a vysokých škol.

Kdo mě bude učit?

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.

právnička, členka rozkladové komise MD, členka poradního sboru ke správnímu řádu MV, garantka studijních programů Praxe veřejné správy (Bc.)/Veřejná správa (Mgr.), specialistka na správní právo a organizaci veřejné správy

 

 

JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

hlavní právník České národní banky, vedoucí katedry veřejného práva a veřejné správy na vysoké škole CEVRO Institut, člen rozkladové komise Ministerstva vnitra ČR, dlouhodobě se věnuje publikační a přednáškové činnosti v oblasti správního práva

Popis programu

Studijní program VEŘEJNÁ SPRÁVA nabízí studentům možnost získat podrobné a specifické znalosti o fungování moderní veřejné správy v ČR i v jiných evropských zemích, rozhodovacích procesech v této oblasti včetně rozsáhlé kontrolní činnosti, evropské hospodářské integraci a informačních technologiích. Výuka je zaměřena na interdisciplinární souvislosti a evropskou dimenzi správního práva, a to včetně vybraných meziodvětvových souvislostí a souvislostí s evropským a mezinárodním právem.

Předměty vysvětlující obecné zákonitosti fungování veřejné správy, tj. předměty teoretické (Správní věda), jsou organicky provázány s předměty pokrývající specifickou problematiku vztahující se k veřejné správě (Právo informačních technologií). Dále jsou doplněny o základy mezinárodního práva veřejného, prevenci hospodářské kriminality a principy e-Governmentu.

Student získá nejen solidní znalost teoretických přístupů ve veřejné správě, ale též schopnost rozumět společenskému, právnímu a politickému kontextu fungování veřejné správy v ČR a v jiných evropských zemích. Zároveň získá potřebné znalosti o správní vědě a o její aplikaci v praxi, včetně informací o nových metodách řízení založených na informačních technologiích. V rámci e-Governmentu se absolvent naučí komunikovat s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě a zvládat veškeré procesy s tím související, zejména tvorbu příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi vedení agendy. Naučí se též zadávat veřejné zakázky v oblasti ICT.

Student si postupně osvojí i principy organizace a fungování správních soudů a Ústavního soudu jako jedné ze základních kontrol činnosti veřejné správy. Na základě teoretických znalostí z oblasti správního práva se naučí zvládnout aplikační praxi a pochopit souvislosti mezi různými odvětvími správního práva i jiných právních odvětví.

V rámci volitelných předmětů si student může rozšiřovat své znalosti i z dalších právních oborů, ekonomie, politologie či bezpečnosti nebo zvolit praktický trénink manažerských dovedností, a získat tak dnes tolik žádaný interdisciplinární pohled.

Struktura programu

Možnost absolvovat novou specializaci s názvem "Spisová služba v kontextu eGovernmentu". Po jejímž úspěšném absolvování získá student certifikát odborné způsobilosti a zároveň získá 8 kreditů z volitelných předmětů. 

Co o studiu práva na CEVRO Institutu říkají studenti a absolventi?

Úspěšní absolventi

Mgr. Petr Dúbravec

ředitel nemocnice v Rumburku a absolvent oboru Veřejná správa na CEVRO Institutu

Člověk na sobě musí neustále pracovat. VŠ CEVRO Institut byla jasná volba. Kvůli liberálním myšlenkám, předmětům i osobnostem.